مالیات بر درآمد خارجی افراد ایرانی

پرسیده شده توسط اعضا با موضوع مالیات در 1394 / 1 / 23 9983

باسلام اگر فردی ایرانی در کشوری خارجی هموطن بوده و کلیه مدارک اقامتش تکمیل باشد . ولی در ایران زندگی کند. در ان کشور اروپایی سهامدار شرکتی باشد و مالیات در آن کشور پرداخت کند و درصد مالیات آن کشور از درصد مالیات در ایران بیشتر باشد آیا درآمدش در آن کشور اروپایی در ایران نیز مشمول مالیات می باشد ؟ طبق چه قانون یا ماده ای میتوانیم به این سوال پاسخ دهیم ؟ باتشکر

  1. با سلام مالیات متعلقه در ایران مالیات بر دارایی می باشد
    1394 / 2 / 29